Denna policy gäller för alla gåvor och beställningar till Cancerforskningsfonden Norrland och Lions cancerforskningsfond, härefter kallat Cancerforskningsfonden Norrland, om inget annat anges.

Integritetspolicy

För att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss finns denna integritetspolicy som anger hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. I den berättar vi mer om hur vi arbetar med personuppgifter och säkerställer att vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. För vissa tjänster kan det finnas särskilda villkor för behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

1. Vem är personuppgiftsansvarig

Cancerforskningsfonden i Norrland
Org nr. 894001-4007
Onkologi, Norrlands Universitetssjukhus
901 85, Umeå

är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 090-785 28 54 eller via mejl på info@cancerforskningsfonden.se .

Dataskyddsombud (DSO) på Cancerforskningsfonden i Norrland är Pia Granlund mailto:info@cancerforskningsfonden.se

2. Var lagras dina personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in från dig lagras inom EU. Dina uppgifter kommer inte att behandlas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket inkluderar EU, Island, Liechtenstein och Norge.

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Cancerforskningsfonden i Norrland kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners och anlitade personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Cancerforskningsfonden i Norrlands räkning, tex IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå, jurist och tryckeri, men det är då Cancerforskningsfonden i Norrland som är ansvarig för behandlingen. I samband med din minnesgåva kan vi komma att dela med oss av ditt för- och efternamn till dödsbo eller begravningsarrangör. 

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

5. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer. 

  • När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, eller kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter. 
  • När du ger en gåva (t ex. en swishgåva, gåva via betalkort eller gåva via internetbank), blir månadsgivare, handlar i vår presentshop eller beställer informationsmaterial samlar vi in information om namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din gåva eller beställning. 
  • När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator enligt vad som närmare anges i vår cookie-policy. Detta för att förbättra, utveckla eller personifiera våra erbjudanden, tjänster och kommunikation. 

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag. 

6. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att administrera din gåva eller din beställning av tjänster och produkter, för att administrera ditt deltagande i events och aktiviteter samt för att föra statistik. Vi kan komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor för att säkerställa att vi riktar relevant kommunikation till relevant person. Uppgifterna kan också komma att användas för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor och köp du genomför, när vi berättar mer om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon, för riktad kommunikation till anpassade målgrupper på sociala medier (t ex. Facebook och Instagram samt för uppföljning och utveckling av Cancerforskningsfondens verksamhet. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

7. Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

All insamling och behandling av dina personuppgifter grundas på en rättslig grund. Cancerforskningsfonden behandlar dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande rättsliga grunder:

Intresseavvägning. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att uppfylla ändamål som rör Cancerforskningsfondens eller tredje parts berättigade intressen. Detta förutsätter Cancerforskningsfondens intressen av behandlingen väger tyngre än dina intressen av skydd av personuppgifter och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

Samtycke. Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Det innebär att du godkänner den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Vid en sådan begäran upphör behandlingen av dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på telefon 090-785 28 54 eller via e-post på info@cancerforskningsfonden.se .  

Avtal. Cancerforskningsfonden i Norrland får behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal mellan dig och Cancerforskningsfonden i Norrland eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.

Rättslig förpliktelse. Cancerforskningsfonden i Norrland får behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att Cancerforskningsfonden i Norrland ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag eller annan författning (inklusive kollektivavtal) eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

9. Säkerhet 

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

10. Dina rättigheter

10.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför om dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

10.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Cancerforskningsfonden i Norrland kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

10.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av Cancerforskningsfonden i Norrland verksamhet sker för att uppfylla Cancerforskningsfonden i Norrland berättigade intressen. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

10.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
  2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
  3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
  4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 10.3 ovan.

10.5 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

10.6 Rätt till information och tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som Cancerforskningsfonden Norrland har om dig. Att begära ett registerutdrag är kostnadsfritt. 

10.7 Rätt till Portabilitet

Du har rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt accepterat format och maskinläsbart format och du har rätt att överföra, flytta eller kopiera dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

10.8 Utövande av dina rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner i integritetspolicyn. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut. 

11. Dataskyddsombud

Cancerforskningsfonden i Norrland har utsett ett dataskyddsombud (DSO) för att säkerställa att vi kontinuerligt behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på: info@cancerforskningsfonden.se

12. Rätt till klagomål till behörig myndighet

Om du är missnöjd med Cancerforskningsfonden Norrlands behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran kan du kontakta oss. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

13. Förändringar av integritetspolicyn

Cancerforskningsfonden i Norrland kan behöva uppdatera denna integritetspolicy. I det fall då integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade integritetspolicyn att finnas på cancerforskningsfonden.se. Vid väsentliga förändringar av denna integritetspolicy informerar Cancerforskningsfonden i Norrland dig om de ändringar som gjorts via t ex e-post.

14. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefon 090-785 28 54 eller via e-post på info@cancerforskningsfonden.se.

Vår postadress är:

Cancerforskningsfonden i Norrland
Onkologi, Norrlands Universitetssjukhus
901 85, Umeå
Sverige

Policy för bildpublicering

Vid publicering av upphovsrättsskyddat material som bild eller video, inhämtar vi upphovsmannens godkännande och säkerställer nödvändiga avtal. Vi publicerar namn på fotograf och/eller bildbyrå i anslutning till det upphovsrättsskyddade materialet. I de fall där vi bedömer att detta inte är möjligt, säkerställer vi att vi har upphovsrättsinnehavarens godkännande att avstå från namnpublicering.