Historik om fonden

Initiativet till stöd för Cancerforskningen i norra Sverige togs 1965 av Lionsklubben i Edefors, tillhörande distrikt 101 Polar (BD och AC län).

Under namnet Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet (från 2018 Lions Cancerforskningsfond i Norr), anslöt man sig till den redan befintliga Jubileumsklinikens i Umeå forskningsfond, namnändrad till Cancerforskningsfonden i Norrland.

1975 beslöt Lions granndistrikt i söder, Distrikt 101 N (Y och Z län), att också anknyta sig till Fonden.

Sedan starten har samtliga klubbar i distrikten på ett utomordentligt sätt stöttat Cancerforskningen i norra Sverige. Totalt uppgår insamlade medel sedan starten inklusive räntor till mer än 205 mkr.

Det har varit Lionklubbarnas önskan att insamlade medel inte skall kapitaliseras i nämnvärd grad utan att insamlade medel snabbt skall kunna utdelas som forskningsbidrag i form av projektanslag eller forskarstipendier. Den nationella Cancerfonden (riksfonden) ger mestades bidrag enbart till redan etablerade forskare i Sverige. Utmärkande för de lokala fonderna, Lions Cancerforskningsfond i Norr och Cancerforskningsfonden Norrland, är att dessa två fonder även ger eknomiskt stöd till unga och lovande forskare.

Medel från Lions fond går i första hand till forskning, men även till inköp av kvalificerad utrustning vid onkologen i Umeå. Som exempel på utrustning kan nämnas att Lions 1985 satsade 1 milj kr i den första strålkanonen i Umeå. Utan detta bidrag från Lions hade den utrustningen, som då var en av de första i Sverige och som utvecklades i Umeå, inte kommit till Norrland.

Dessutom har Lions beviljat bidrag av ansenliga belopp som möjliggjort inköp av viktig apparatur till den verksamhet som bedrivs vid främst onkologiska forskningslaboratoriet.

Bidrag ges också till verksamhet vid Hotell Björken för att där göra vistelsen mera trivsam för de patienter, med lång resväg, som får behandling vid strålningsenheten.

Den drivande kraften inom Lionrörelsen i norra Sverige har från starten varit Arne Yttergren i Umeå och för sina insatser hedrades han 1993 med att utnämnas till Medicine Hedersdoktor vid Umeå Universitet.

En annan eldsjäl, Lennart Wikman från Distrikt 101 Norr, fick tillsammans med Arne Yttergren för sina insatser motta en av de högre internationella utmärkelserna – ”International Leadership Award”.

Lions Cancerforskningsfonds tillgångar (insamlade medel) förs till egna konton. Lions fonds medel förvaltas av styrelsen för Cancerforskningsfonden Norrland och i denna ingår medicinska professorer samt två ledamöter och två suppleanter från Lionrörelsen.

Cancerforskningsfonden Norrland är en insamlingsstiftelse, som är registrerad hos Länsstyrelsen och står under dess kontroll. Fonden är befriad från arvs- och gåvoskatt. Lions fonds omkostnader är mycket låga.

Medel utannonseras för ansökan två gånger årligen, för närvarande 5-6 milj kr. En speciell forskningsnämnd bereder alla ärenden och bedömer projektens vetenskapliga karaktär.

Lions Cancerforskningsfond i Norr utgör ett samlande och övergripande aktivitetsmål för alla Lionklubbar i norra Sverige (Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län) i medvetande om att de medel som insamlas i sin helhet kommer cancerforskningen till godo.

Fördjupad information om Lions Cancerforskningsfond i Norr kan erhållas via länkar.

Cancerforskningsfonden

Initiativet till stöd för Cancerforskningen i Norra Sverige togs 1965 av Lionsklubben i Edefors, tillhörande Distrikt 101 Polar (BD och AC län). Under namnet Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet anslöt man sig till den redan befintliga Jubileumsklinikens i Umeå forskningsfond, bildad 1963, sedan namnändrad till Cancerforskningsfonden Norrland.
1975 beslöt Lions granndistrikt i söder, Distrikt 101 Norr (Y och Z län), att också anknyta sig till Fonden.

Intresset har varit stort att få en närmare bakgrund till Fondens tillblivelse och vid ett lyckosamt sammanträffande med Agne Strandberg, kassör i LC Edefors, i samband med Polardistriktets upptaktsmöte för Region 1 i Luleå 24 augusti 2008 nåddes en första kontakt som sedan efter hand fördjupats.

Utifrån erhållna uppgifter kommer här den synnerligen intressanta förhistorien med start 18 september 1959 med mål att skapa en insamling världen över till bekämpande av cancersjukdomar.

Utifrån hur Edefors motioner, beträffande medel till cancerforskning på internationell nivå, hanterats under sex års ansträngningar beslöts att en Distriktsmotion, med följande innehåll, skulle sändas till kommande Riksmöte 1965 i Örebro;
”att Lions Club Edefors som en grundplåt till en Fond för cancerforskning vid kliniken i Umeå anslå 2.500 kr ur Aktivitetskassan.
Motionen fick stor genomslagskraaft och erhöll nu Riksmötets tillstyrkan!

Utifrån sina banbrytande insatser när det gäller cancerforskning utsågs
Edefors Lions Club 1966 i Norrköping till Årets Bästa Club inom Lions i Sverige för sina insatser i bildande av Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet. Dessutom även en annan stor utmärkelse, Lejonkronan, som är den finaste utmärkelse en svensk lionsklubb kan få. Det ståtliga vandringspriset härstammar som en gåva till Svenska Lions från Etiopien och dess kejsare Haile Selasse.

Umeå 2009-02-05
Nils Ragnarson
Representant för Lions Cancerforskningsfond

Som Representant för Edefors Lions Club ges följande bakgrund;

Som sagt;
Vid Riksmötet i Norrköping 1966 utsågs min klubb Edefors till Årets Bästa Club inom Lions i Sverige för våra insatser i bildande av Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet.

Utifrån mitt uppdrag som president detta år fick jag även äran att vid samma tillfälle motta Lejonkronan, som är den finaste utmärkelse en svensk lionsklubb kan få. Det ståtliga vandringspriset härstammar som en gåva till Svenska Lions från Etiopien och dess kejsare Haile Selasse.

Ovan inledande information är en kort sammanfattning över tillkomsten av Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet, instiftad 1965, byggd på vissa utdrag ur Styrelse-protokoll från vår klubb.

Med start 18 september 1959 till Riksmötet i Örebro maj månad 1965.

Harads 2009-02-05
Agne Strandberg
Lionsmedlem sedan 18 september 1959