Så här fördelas medlen

Sedan starten har samtliga Lionsklubbar i Norrland på ett utomordentligt sätt stöttat Cancerforskningen i norra Sverige. Totalt insamlade medel sedan starten inklusive räntor uppgår till mer än 250 mkr.

Det har varit Lionklubbarnas önskan att insamlade medel ej skall kapitaliseras i nämnvärd grad utan att insamlade medel snabbt skall kunna utdelas som forskningsbidrag i form av projektanslag eller forskarstipendier. Den nationella Cancerfonden, på riksnivån, ger mestadels bidrag till redan etablerade forskare, medan Lions Cancerforskningsfond i Norr kan ge stöd även till unga, lovande forskare.

En miljon kronor till strålkanon

Medlen går i första hand till forskning, men även till inköp av kvalificerad utrustning vid Onkologen i Umeå. Som exempel på utrustning kan nämnas att Lions 1985 satsade 1 milj kr i den första strålkanonen i Umeå. Utan detta bidrag från Lions hade den utrustningen, som då var en av de första i Sverige och som utvecklades i Umeå, inte kommit till Norrland.

Dessutom har under senare år ansenliga bidrag lämnats till inköp av viktig apparatur till den verksamhet som bedrivs vid Onkologiska forskningslaboratoriet och enheten vid Sjukhuset.

Hotell Björken – för en trivsam vistelse

Insatser ges också till verksamhet vid Hotell Björken för att där göra vistelsen mera trivsam för de från långt håll komna patienter som får behandling vid strålningsenheten.
Lions Cancerforskningsfond i Norrs tillgångar förvaltas av styrelsen för Cancerforskningsfonden Norrland. I denna ingår medicinska professorer och två ordinarie ledamöter samt två suppleanter från Lionrörelsen.

Cancerforskningsfonden i Norrland är en insamlingsstiftelse, som är registrerad hos Länsstyrelsen och står under dess kontroll. Fonden är befriad från arvs- och gåvoskatt och omkostnaderna är låga.

Forskningsnämnd bedömer vetenskaplig karaktär

Medel utannonseras för ansökan en gång per år, för närvarande 5-8 miljoner kr. En speciell Forskningsnämnd bereder alla ärenden och bedömer projektens vetenskapliga karaktär.

Lions Cancerforskningsfond i Norr utgör en samlande och övergripande intresseorganisation för alla Lionklubbar i norra Sverige i medvetande om att de medel som insamlas i sin helhet kommer cancerforskningen till godo i Lionismens namn och anda.