Hjälp Lions att föra cancerforskningen framåt!

Bankgiro 260-0203. Plusgiro 65 68-0
Swish nr 123 603 4060

Idag kan idag mer än hälften av alla cancersjuka botas från sin sjukdom.

Hjälp oss att föra forskningen ännu ett steg framåt.

Historik

Initiativet till stöd för Cancerforskningen i norra Sverige togs 1965 av Lionsklubben i Edefors, tillhörande distrikt 101 Polar (BD och AC län).

Fördelning av medel

Sedan starten har samtliga Lionsklubbar i Norrland på ett utomordentligt sätt stöttat Cancerforskningen i norra Sverige. Totalt insamlade medel sedan starten inklusive räntor uppgår till mer än 240 mkr.

Forskning

Ansökan om medel till forskning söks via hemsidan för Cancerforskningsfonden Norrland (cancerforskningsfonden.se). Tidigare kunde sökas två gånger per år, men nu är det ändrat till bara en gång per år, 30 oktober.

Cancerforskningsfonden i Norrland och Lions Cancerforskningsfond vid Umeå universitet samarbetar mycket nära för att stödja cancerforskningen i norra Sverige

Stöd ges till forskningsprojekt och inköp av utrustning. Ett flertal olika institutioner/kliniker vid Norrlands universitetssjukhus och andra sjukhus i regionen erhåller medel. Även mindre projekt med yngre forskare kan erhålla stöd. Forskningsprojekt går ofta inte bara ut på att bota utan inriktas även på att förbättra patientens livskvalitet i stort. Denna forskning rör inte enbart tumörsjukdomar utan också livskvaliteten under och efter behandlingen för både patient och anhöriga.

En speciell forskningsnämnd bereder alla ansökningar och bedömer projektens vetenskapliga kvalitet och betydelse för att kunna förbättra cancervården. Forskningsnämnden består av medicinska forskare.

Sista ansökningsdag är 30 oktober